Akşemsettin  Mah. Hissedar Sok. No: 18 Kat : 2 Fatih 34096 İstanbul

 (212) 631-1500
 info@kollektifdenetim.com

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

A. Kurumsal Vergi Mevzuatı Danışmanlığı
 • Temel Türk Vergi Kanunlarına  (Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu vb.) ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık
 • Mali mevzuatta meydana gelen değişikliklerin vergi sirkülerlerimiz yoluyla açıklanması dışında, her şirketin faaliyetlerine özgü olabilecek özellikli çözüm gerektiren durumlarda teknik bilgilendirme ve danışmanlık
 • Yapılan sözleşmelerin (lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb.) vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirmesi
 • Vergi İdaresinden gelen bilgi isteme yazısı, ihbarname vb. resmî yazıları usulüne uygun cevaplandırma ve izlenecek yolların belirlenmesinde teknik destek ve danışmanlık
 • Şirketlerin borçlanma politikalarının vergisel boyutunun analiz ve değerlendirmesi
 • İlgili durumlarda Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Mevzuatı ilişkilerinin değerlendirilmesi ve mevzuatlar arası uyumun sağlanması için danışmanlık
 • Tereddüde düşülen durumlarda Vergi İdaresinden yazılı izahat (mukteza/özelge) talebinde bulunmada teknik destek ve danışmanlık
 • Yerel şirketler tarafından yabancı kurumlardan alınan muhtelif hizmetlerin, gayri maddi hak bedellerinin vergilendirilmesi
 • “Finansal Kiralama”, “Yap-İşlet-Devret”, “Yap-İşlet”, “İşletme Hakkı Devri” gibi finansman modellerinin vergisel analizi ve değerlendirmesi
B. Uluslararası Vergi Danışmanlığı Hizmetleri     a. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Mevzuatı
 • “İşyeri” teşkil eden faaliyetlerin vergisel analizi
 • Yabancı ortaklara ödenen temettülerin kaynak ve mukim olunan devletlerde vergilendirilmesi
 • Yabancı kurumlara ödenen gayrimaddi hak bedellerinin (lisans, know-how, royalti vb.) vergilendirilmesi
 • Yabancı kurumlara Türkiye’deki şirketler için verdikleri hizmetler dolayısıyla yapılan ödemelerin vergisel boyutunun analizi
 • Değişik durumlarda, çifte vergilendirmeyi önleme yöntemlerinin (istisna, mahsup vb.) ve usullerinin (karşılıklı anlaşma, bilgi değişimi vb.) analizi ve uygulaması
 • ÇVÖA çerçevesinde  stopaj iadelerinde teknik destek ve danışmanlık
    b.Transfer Fiyatlandırması
 • İlişkili kuruluş işlemleri analizi
 • Fiyat karşılaştırmaları
 • Yerel ve ÇVÖA mevzuatlarında konu ile ilgili olarak yer alan kurallar çerçevesinde risk analizi ve tavsiyeler
    c.  Uluslararası Vergi Planlaması
 • Global firmamızın vergi  teknolojisi yazılımlarının kullanılması ile vergi yükü optimizasyonu sağlayan yatırım planlama modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık
 • Yurt dışı ofislerimizdeki uluslararası vergi uygulamalarında uzman meslektaşlarımızla devamlı bilgi alışverişi yoluyla çokuluslu şirketlerin uluslararası yatırımlarının vergisel planlamasında danışmanlık
    d.  Diğer Uluslararası Vergi Uygulama Alanları
 • Uluslararası finansal kiralama işlemlerinin vergisel boyutu
 • Uluslararası sermaye, menkul kıymetler ve mal hareketlerinin vergisel ve diğer mali yükümlülükler (Kambiyo, Dış Ticaret Mevzuatı vb.) açısından değerlendirmesi
 • Serbest Bölgeler Mevzuatı
 • Çokuluslu/yabancı sermayeli şirketlerde örtülü sermaye analizleri
 • Büyük ölçekli  yatırımlar (baraj inşaatı, tünel yapımı, elektrik santrali kurulması vb.) alanında proje üreten yabancı sermayeli şirketler için Türk Vergi ve Mali Mevzuatının yanı sıra Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümleri çerçevesinden en uygun vergileme modelinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık
C. Vergi Planlaması
 • Mali mevzuatta yer alan vergi teşvikleri ve istisnalarının optimum düzeyde kullanılması için bilgilendirme ve tavsiyeler sunulması
 • Şirketlerin faaliyetlerine özgü vergisel durumlarının  dikkate alınarak vergi planlaması modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık
 • Çokuluslu firmalara stretejik vergi planlamasında teknik destek ve danışmanlık
 • Reorganizasyon (yeniden yapılandırma) çalışmaları
 • Şahıs firmaları için vergi planlaması
D. Kambiyo, Teşvik, Yabancı Sermaye Mevzuatı Konularında Danışmanlık
 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Mevzuat ile ilgili danışmanlık
 • “Görünmeyen İşlemler” olarak tanımlanan işlemlerdeki vergisel yükümlülüklerin analizi
 • Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ile ilgili yükümlülükler ve uygulamaları
 • Yatırım Teşvik Mevzuatı (yatırım indirimi istisnası, KDV istisnası, vergi-resim-harç istisnası vb.) ile ilgili danışmanlık
 • Diğer vergi teşvikleri
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesindeki uygulamalar ile ilgili danışmanlık